GPRD

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), uděluje Uživatel vždy před odesláním Formuláře Provozovateli Webu, firmy Šárka Ksandrová., IČ: 42036291, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) týkajících se osoby Uživatele. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů, není možné Formulář odeslat.

Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem zasílání informací o novinkách a nových službách Provozovatele Webu, zpřístupnění možnosti vkládat komentáře vyžaduje-li to daná webová stránka, nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, pokud s takovým postupem subjekt údajů nevyslovil písemný nesouhlas a dále za účelem k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů Instituce a Provozovatele, a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.

Udělený souhlas se týká všech osobních údajů, které o sobě Uživatel prostřednictvím Formuláře sdělí. Uživatel Webu souhlasí, aby osobní údaje byly zpřístupněny také dalším Institucím a jejich zaměstnancům a dalším osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti dané Instituce. Uživatel souhlas poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Využíváme funkci „cookies“ hlavně od společností Facebook a Google, která zaznamenává pohyb na stránce k sledování návštěvnosti. Informace získané díky službě „cookies“ slouží k personalizaci nabídky, vylepšení stránky a zlepšení zákaznické podpory. Při této činnosti nedochází k zaznamenávání osobních údajů nebo jiných údajů kromě informací o navštíveném obsahu stránky, IP adresy, ze které byla stránka zájemcem navštívena, dále čas na stránce strávený a jiné aktivity spojených s návštěvou stránky. Informace o pohybu ukládá internetový prohlížeč na disk počítače, ze kterého byly stránky navštíveny a společnost Facebook a Google je načítá při návštěvě jiných stránek za účelem výběru reklam. Toto chování může zákazník zrušit na svém internetovém prohlížeči.  

Uživatel je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že Provozovatel nebo Instituce provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele nebo Instituci o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Uživatel je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.